Interactive Faction Map

Rome Carthage Mauryans Seleucids Ptolemaic Egypt Macedon Epirus Baktria Athens Sparta Rhodes Pergamon Syracuse Massalia Cimmeria Colchis Pontus Media Armenia Parthia Kartli Ardiaei Odryssians Getae Arverni Nervii Galatians Boii Scordisci Suebi Lugii Cimbri Arevaci Lusitani Edetani Caledones Iceni Iweriu Saba Nabatea Medewi Masaesyli Roxolani Saka Rauka Scythia

(Not Mobile Friendly)


Factions